Mạch in sẵn + linh kiện mạch đồng hồ số đơn giản dùng PIC16F877A – LED 7 đoạn

150,000