Mạch in + linh kiện mạch đồng hồ số đơn giản PIC16F877A LED 7 đoạn

350,000