Mạch in sẵn + linh kiện mạch đếm sản phẩm 4 số dùng PIC16F877A

266,000