Linh kiện + mạch in đếm sản phẩm 2 số đơn giản dùng PIC16F877A

300,000