Linh kiện + mạch in đo điều khiển nhiệt độ PIC 18F4550 DS18B20

600,000