Đồng hồ vạn niên tròn PIC16F684 LED 7 đoạn hoàn chỉnh có vỏ hộp LDNam

1,400,000