Mạch in + linh kiện mạch do nhiệt độ sử dụng PIC16F877A Cảm biến DS18B20 hiển thị 3 LED 7 đoạn [LDNam]

162,000

còn 196 hàng